Înscrieri Bacalaureat 2018: în acest an, înscrierea candidaţilor la examenul din a doua sesiune de Bac are loc în iulie. Apoi, candidaţii dau examenul la finalul lunii august.

Înscrierea candidaţilor la examenul de Bacalaureat 2018 se face conform metodologiei publicată de Ministerul Educaţiei în anul 2011.

Articolul continua dupa recomandari

Înscriere Bac 2018: acte necesare pentru înscrierea la Bacalaureat

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de Bacalaureat 2018 se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

a) pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de Bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat,  în care acesta îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de Bacalaureat.

b) pentru candidaţii din anii precedenţi şi pentru candidaţii din seria curentă, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului de Bacalaureat 2018, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor).

c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine Bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de Bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului.

Când și cum se afișează rezultatele la Bac 2018

În afara acestei situaţii, înscrierea la Bac 2018 în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții. 

Înscrieri Bacalaureat 2018: candidaţii respinşi la examenele anterioare de Bac

Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat în sesiunile menţionate.

Calendar probe orale la Bacalaureat 2018

Calendar probe scrise la Bacalaureat 2018

Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.

Înscrieri Bacalaureat 2018: reguli pentru a doua sesiune a Bac-ului

Pentru a doua sesiune de Bac, înscrierea candidaţilor se face conform calendarului pentru Bacalaureat 2018.

Modele de subiecte pentru probele orale la Bac

Programa pentru Bacalaureat 2018 la limba română, profil umanist

Programa pentru Bac 2018 la română - profil real​

Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care susţin examene de corigenţă, se va stabili, în graficul corigenţelor, o zi specială de înscriere pentru sesiunea a doua de Bacalaureat 2018.

Înscrieri Bacalaureat 2018: reguli pentru prima sesiune a Bac-ului

La examenul de Bacalaureat 2018 se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat Bac-ul.

Programa pentru Bac 2018 la română, profil umanist

Programa pentru Bac 2018 la română - profil real​

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Ce este interzis la examenul de Bacalaureat

Bacalaureat 2018. Lista materiilor pentru Bac în funcţie de profil

Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de Bacalaureat judeţeană sau cea a municipiului Bucureşti.