La Bac 2018, rezultatele sunt doar punctul final al unui proces complex de evaluare și notare, desfășurat de profesorii evaluatori. Ei au misiunea de a corecta lucrările la Bacalaureat și a le pune note, dar și de a face media generală.

După terminarea examenului de Bacalaureat din această primă sesiune, profesorii evaluatori trebuie să corecteze și să dea note la cele 3 probe scrise, plus la cea de limba maternă pentru candidații care au învățat la un liceu în limba minorităților. De asemenea, ei trebuie să stabilească și o medie generală la Bac 2018. Toate acestea vor fi menționate la afișarea rezultatelor.

Articolul continua dupa recomandari

Evaluarea lucrărilor la probele scrise de la Bacalaureat 2018

În procesul de evaluare a lucrărilor, extrem de important este baremul pentru subiectele date la examene. Baremele au fost făcute publice imediat după fiecare probă scrisă care a fost susținută în perioada 25 – 28 iulie. Astfel, elevii au posibilitatea de a estima singuri ce au făcut la fiecare probă, înainte ca rezultatele să fie oficial anunțate.

Profesorii evaluatori în schimb trebuie să se ghideze extrem de minuțios după aceste bareme. Potrivit metodologiei de la Bac 2018, lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare și Examinare.

La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

Cum se dă nota la o probă scrisă de la Bac 2018

Conform Ministerului Educației, după încheierea de către ambii profesori a acţiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate preşedintelui comisiei, odată cu lucrările evaluate.

Preşedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţă de cel mult 1 punct. Apoi, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia

 Media finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează.

Ce se întâmplă dacă între notele date de profesori e diferență de peste 1 punct

În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de 1 punct între notele acordate de cei doi evaluatori, preşedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare. Sub această notă vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

Stabilirea mediei generale și afișarea rezultatelor

Media generală este calculată doar pentru candidații care au obținut minim nota 5 la toate probele scrise ale examenului.

Media generală se calculează din toate aceste note obținute la probele scrise, ca medie aritmetcă, cu două zecimale, fără rotunjire.

În schimb, media generală la Bacalaureat nu se calculează în cazul candidaților care nu au obținut nota 5, de promovare, la una sau mai multe probe.

Media generală nu se calculează nici pentru elevii care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la o probă de la Bac.

Notele și media generală sunt trecute în tabelul cu rezultatele la Bacalaureat 2018, care e afișat pe 4 iulie. Candidații care au promovat vor primi calificativul REUȘIT, iar cei care nu au trecut examenul vor găsi în tabel în dreptul numelui lor calificativul RESPINS.