Sfântul Mina este considerat unul dintre sfinţii care au înfăptuit cele mai multe minuni. Rugăciunile credincioşilor către acesta au fost mereu ascultate

Sfântul Mina este ocrotitorul celor păgubiţi, motiv pentru care mulţi dintre credincioşii care au rămas fără loc de muncă rostesc, timp de 40 de zile, un acatist.

Articolul continua dupa recomandari

"O, preasfinte şi întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, şi de minuni făcătorule; primeşte această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scap eu ticălosul şi către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinţi mă rog ţie; vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea; vezi bubele şi rănile trupului şi sufletului meu. De aceea mă rog ţie, fericite şi sfinte Mina, grăbeşte de mă ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi mă sprijineste pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele şi nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul şi scârbitul, că ştiu, sfinte Al Lui Dumnezeu, ca de ai şi pătimit sufe-rinte grele şi chinuri înfricoşătoare de la cei fără de lege pentru dragostea Lui Hristos, dar prin acele suferinţe astăzi vieţuieşti luminat şi ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidca ne-am încredinţat că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfânta biserică ta şi cu credinţa ţi s-a rugat, nu a rămas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile şi ajutorul tău m-au făcut şi pe mine ticălosul şi scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguţătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigaşul său şi l-ai scos din pagubă lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, ca şi din mort şi tăiat în bucăţi, tu l-ai vindecat şi l-ai făcut sănătos.

Asemenea şi lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ţinut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot aşa şi femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locaşul tău, nu numai că a fost izbăvita de ostaşul acela ce o silea spre păcat, dar şi pe ostaş, după cuviinţă l-ai certat. La fel şi şchiopul care venea la sfânta biserică ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea şi femeii celei mute, i-ai deschis graiul şi vorbea curat. De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creştin o pungă cu glabeni, pe care creştinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creştin de jurământ, dar şi evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine şi a venit la credinţa creştină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut şi pe mine a crede că la orice facere de bine eşti gata ajutător şi grabnic folositor şi minunat. De aceea încredinţat sunt ca tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credinţa ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta şi eu cred că tu acelaşi eşti, sfinte, ca atunci şi astăzi, ca oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceeea şi eu acum, fiind scârbit şi în pagubă, alerg la tine cu credinţa şi cu lacrimi, îngenun-chind, şi mă rog ţie, Sfinte şi Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubaşul şi scârbitul, lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri. Către Acela roagă-te ca să fiu şi eu ajutat şi miluit pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăvit, ca să laud şi bine să cuvântez şi să slăvesc întrutotlaudatul şi preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin."