Elevii clasei VI vor susține, în perioada 23-24 mai, Evaluarea națională 2018, fiind testați la două discipline, limbă și comunicare și matematică și științele naturii. Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa VI vor fi anunțate conform metodologiei de organizare.

Primii care au susținut testările în cadrul Evaluării din acest an au fost elevii clasei II, în perioada 7-10 mai, în timp ce cei din clasa IV au fost testați în zilele de 15-17 mai.

Articolul continua dupa recomandari

Rezultate Evaluarea nationala 2018 clasa VIVezi 3 imagini în Galerie

Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa VI. Evaluarea testelor

Potrivit metodologiei de organizare a Evaluării naționale, testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Pentru Evaluarea națională clasa VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba şi literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă.

În cazul elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale, echipa este formată din trei cadre didactice, doi având specializările menţionate anterior, iar al treilea având specialitatea limba şi literatura maternă.

Pentru Evaluarea națională 2018 clasa VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Pentru a facilita analiza rezultatelor, în timpul evaluării testelor, profesorii pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.

Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.

Evaluarea testelor pentru clasa a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultate Evaluarea națională clasa VI 2018. Încărcarea rezultatelor

Încărcarea şi gestionarea informaţiilor legate de rezultate Evaluarea națională 2018 clasa VI se realizează în Aplicaţia Evaluări Naţionale.

Această aplicație se accesează cu ajutorul unui browser web la adresa https://evaluarinationale.rocnee.eu/index.xhtml.

Aplicaţia vizează facilitarea gestionării datelor referitoare la elevi şi la testele susţinute de aceştia, precum şi generarea de rapoarte necesare analizei rezultatelor.

Încărcarea rezultatelor obţinute de elevi în urma Evaluării naționale 2018 clasa VI se realizează individual, pentru fiecare elev în parte, în funcţie de clasă şi de testul susţinut, respectând numărul de itemi din fiecare test, precum şi codurile aferente itemilor.

Codul alocat unui item se completează în tabelul existent în aplicaţie, ţinându-se cont de codurile posibile pentru notarea acestuia.

Rezultate Evaluarea națională clasa VI 2018. Valorificarea rezultatelor

Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa VI nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.

Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

  • a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune
  • b) informarea elevilor şi părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele la Evaluarea națională clasa VI, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară.

În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.

Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la Evaluarea națională clasa II 2018 cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

Rezultate Evaluarea nationala 2018 clasa VIVezi 3 imagini în Galerie

Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor.

Comisia de organizare şi de administrare a Evalu[rii naționale din unitatea de învăţământ urmăreşte procesul de informare a elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali, în condiţii de confidenţialitate.

Accesul la documente şi la informaţiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.

După informarea părinţilor/reprezentanţilor legali, se întocmeşte un proces-verbal, în care aceştia semnează pentru luarea la cunoştinţă a informaţiilor referitoare la rezultatele elevului la EN şi, după caz, la măsurile prevăzute în planul individualizat de învăţare.

În termen de 5 zile de la finalizarea evaluării testelor din cadrul Evaluării naționale, comisia de organizare şi de administrare a evaluării din unitatea de învăţământ elaborează raportul şcolii, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, şi îl transmite inspectoratului şcolar.