Evaluarea naţională 2018 clasa VIII barem de evaluare. Luni, 11 iunie, începe Evaluarea națională 2018 pentru elevii clasei VIII, examenul care evaluează competenţele dobândite de elevi pe parcursul învăţământului gimnazial.

Disciplinele la care se susţin probe pentru Evaluarea Naţională 2018 clasa VIII sunt următoarele:

Articolul continua dupa recomandari

Evaluarea naţională clasa VIII. Tot ce trebuie să ştii despre reguli, subiecte, barem

Probele Evaluării naționale 2018 clasa VIII au loc, după următorul calendar:

  • 11 iunie - Limba şi literatura română (probă scrisă)
  • 13 iunie - Matematica (probă scrisă)
  • 14 iunie - Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
  • 19 iunie - Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00) 
  • 19 iunie - Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00) 
  • 20-22 iunie - Soluţionarea contestaţiilor
  • 23 iunie - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor. 

Evaluarea Naţională 2018 clasa VIII barem română. Elaborarea subiectelor

Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe:

  • să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională
  • să aibă un nivel mediu de dificultate
  • să permită rezolvarea în 120 de minute.

Evaluarea Naţională 2018 clasa VIII barem română. Evaluarea subiectelor

Preşedintele şi un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare unitate de învăţământ arondată, spre a fi evaluate.

Toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplină, sunt amestecate de către preşedintele şi secretarul comisiei, apoi sunt grupate în pachete şi numerotate de la 1 la n.

De regulă, pachetele cuprind câte 100 de lucrări.

Pachetele de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare s-a scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului.

Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau de secretar, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora.

Înainte de începerea corectării, preşedintele şi secretarul din centrul zonal de evaluare au obligaţia de a asigura, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare şi de notare. Se interzic interpretările personale şi efectuarea de modificări în baremul de evaluare şi de notare.

Evaluarea națională 2018 clasa VIII Barem română

Baremul de evaluare şi de notare pentru fiecare subiect se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi se postează pe website-ul MECTS, după desfăşurarea probei.

Evaluarea lucrărilor scrise din fiecare pachet se efectuează, pe baza baremului de evaluare şi de notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori evaluatori, care lucrează, în mod obligatoriu, în săli separate, stabilite de preşedintele comisiei.

În fiecare sală se află cel puţin trei profesori evaluatori.

Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi de notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.

La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu.

După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare.

Model de barem Subiecte Evaluarea națională clasa VIII limba română

Evaluarea nationala 2018 clasa VIII barem de evaluareVezi 3 imagini în Galerie

Evaluarea nationala 2018 clasa VIII barem de evaluareVezi 3 imagini în Galerie

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală.

Aceasta este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori, stabiliţi de preşedintele comisiei.

Nota acordată de aceştia va fi nota finală.

Nota finală se trece pe lucrare şi se semnează de preşedintele comisiei din centrul zonal de evaluare.

Comisia din centrul zonal de evaluare calculează pentru fiecare candidat media generală la evaluarea naţională, ca medie aritmetică, cu două zecimale,fără rotunjire, din notele obţinute la probe.

Catalogul electronic, în formă tipărită, se predă de la centrul zonal de evaluare la unitatea de învăţământ. Predarea-primirea se face între preşedinţi şi membrii comisiilor.

Comisia din unitatea de învăţământ comunică, prin afişare  la sediul unităţii de învăţământ, rezultatele examenului.