Evaluarea națională 2018 clasa II. Luni, 7 mai, începe Evaluarea națională 2018 pentru elevii clasei a II-a.​ Prima probă pe care elevii clasei a doua o vor susține în cadrul examenului din acest an pentru Evaluarea națională va fi cea la limba română scris și limba maternă scris.

Articolul continua dupa recomandari

Evaluarea națională 2018 clasa II. Calendar

Evaluarea Națională 2018 pentru elevii din clasa II se va desfășura în zilele de 7, 8, 9 și 10 mai, după următorul program:

 • 7 mai 2018 - limba română (scris)
 • 7 mai 2018 - limba maternă (scris)
 • 8 mai 2018 - limba română (citit)
 • 8 mai 2018 - limba maternă (citit)
 • 9 mai 2018 - matematică
 • 10 mai - limbă română pentru minoritățile naționale (scris și citit)

Evaluarea nationala 2018 clasa II. Calendar, subiecte, reguliVezi 4 imagini în Galerie

Evaluarea națională 2018 clasa II. Reguli privind desfășurarea probelor

Evaluarea națională 2018 clasa II se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Sălile în care se susţine Evaluarea națională sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Responsabilitatea administrării la clasă a Evaluării naționale clasa IV aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.

Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

Administratorul de test, cu sprijinul asistentului, pregăteşte evaluarea urmărind aşezarea obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.

Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează, într-o manieră motivantă, instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări.

Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.

Durata alocată rezolvării testelor de Evaluare națională 2018 este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea națională clasa II.

Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.

Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.

Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

La încheierea timpului alocat rezolvării testului, administratorul de test recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.

Scopul Evaluării Naţionale 2018 clasa II

Testele elaborate pentru Evaluarea națională 2018 clasa II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
 • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
 • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Evaluarea nationala 2018 clasa II. Calendar, subiecte si reguliVezi 4 imagini în Galerie

Testele elaborate pentru Evaluarea națională clasa II, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română
 • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică
 • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă
 • d) al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Evaluarea națională 2018 clasa II. Evaluarea testelor

Testele pentru Evaluarea națională 2018 clasa II se elaborează de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe:

 • a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;
 • b) să aibă un nivel mediu de dificultate.

Testele pentru Evaluarea națională 2018 clasa II au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale

Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE.

Durata alocată rezolvării testelor de Evaluare națională 2018 este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea națională clasa II.

Potrivit metodologiei de organizare a Evaluării naționale, testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Fiecare test de la Evaluarea națională 2018 clasa II este corectat de 2 cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Pentru a facilita analiza rezultatelor, în timpul evaluării testelor, profesorii pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.

Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.

Evaluarea testelor pentru clasa a II-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Evaluarea națională 2018 clasa II. Încărcarea rezultatelor

Încărcarea şi gestionarea informaţiilor legate de rezultate Evaluarea națională 2018 clasa II se realizează în Aplicaţia Evaluări Naţionale.

Această aplicație se accesează cu ajutorul unui browser web la adresa https://evaluarinationale.rocnee.eu/index.xhtml.

Aplicaţia vizează facilitarea gestionării datelor referitoare la elevi şi la testele susţinute de aceştia, precum şi generarea de rapoarte necesare analizei rezultatelor.

Rezultate Evaluare nationala clasa II 2018Vezi 4 imagini în Galerie

Încărcarea rezultatelor obţinute de elevi în urma Evaluării naționale 2018 clasa II se realizează individual, pentru fiecare elev în parte, în funcţie de clasă şi de testul susţinut, respectând numărul de itemi din fiecare test, precum şi codurile aferente itemilor.

Codul alocat unui item se completează în tabelul existent în aplicaţie, ţinându-se cont de codurile posibile pentru notarea acestuia.

Evaluarea națională 2018 clasa II. Valorificarea rezultatelor

Rezultate Evaluarea națională clasa II 2018 nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.

Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

 • a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune
 • b) informarea elevilor şi părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele la Evaluarea națională clasa II, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară.

În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.

Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la Evaluarea națională clasa II 2018 cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor.