Angajări Pompieri 2019. Pentru sesiunea de admitere din acest an, la Academia de Poliţie - Facultatea de Pompieri şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri, au fost puse la dispoziţie 350 de locuri.

Astfel, pentru Facultatea de Pompieri sunt disponibile 50 de locuri.

Articolul continua dupa recomandari

Cererile-tip de înscriere se pot depune până la data de 24 mai 2019, iar examenul de admitere se organizează în perioada 22 iulie - 13 august 2019.

Pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri 'Pavel Zăgănescu' Boldeşti sunt disponibile de 300 de locuri.

Cererile-tip de înscriere se depun până la data de 15 noiembrie 2019, iar examenul de admitere se organizează în perioada 10 ianuarie 2020 - 23 ianuarie 2020.

Angajări Pompieri 2019. Condiţii pentru participanţi

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile MAI la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

a)să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împlinițisau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”;

m) inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;

n) să fiobținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Mai multe detalii despre angajări pompieri 2019, pe site-ul oficial al Ministerului Administraţiei şi Internelor.