Admitere Pompieri 2018. Pentru cei interesați să devină subofițeri în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, concursul de admitere se desfășoară anul acesta în perioada august - septembrie.

Astfel, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 'Pavel Zăgănescu' Boldești scoate la concursul de admitere 300 de posturi.

Articolul continua dupa recomandari

Dintre acestea, 275 sunt pentru subofițeri de pompieri și 25 pentru maiștri militari auto.

Pentru anul școlar 2018 - 2019, concursul de admitere pompieri 2018 se organizează în perioada 24 august - 4 septembrie 2018.

Concursul de admitere se va desfășura conform graficului/calendarului afișat pe site-ul școlii.

300 de posturi, scoase la concurs admitere pompieri 2018Vezi 2 imagini în Galerie

Condiții de înscriere la admitere pompieri 2018

Cererile tip de înscriere se depun de candidați până la data de 15 iunie 2018.

Acestea se depun la unitățile de recrutare, respectiv sediile ISU din județele în care candidații își au domiciliul.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Acte necesare pentru dosarul de admitere pompieri 2018

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, până în data de 15 iunie 2018, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2018;
 3. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecarui copil;
 6. Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. Curriculum vitae – Europass (CV);
 8. Autobiografia;
 9. Tabelul nominal cu rudele candidatului și soția candidatului (dacă este cazul);
 10. Cazierul judiciar;
 11. Trei fotografii color 3x4 cm și o fotografie 9x12 cm.;
 12. Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
 14. Avizul psihologic sau nota compartimentului resurse umane - în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 15. Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie.