Admitere Academia de Poliţie 2018. Concursul de admitere pentru viitorii poliţişti se desfăşoară în două etape şi începe cu probele eliminatorii, urmate de proba de evaluare a cunoştinţelor.

Probele eliminatorii sunt contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice, potrivit regulamentului publicat de site-ul Academiei de Poliţie.

Articolul continua dupa recomandari

Admitere Academia de Poliţie 2018. Contravizita medicală

Candidații pentru susținerea probelor eliminatorii se vor prezenta la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A, cu o oră înainte de ora prevăzută în graficul de desfășurare a probelor din această primă etapă.

Candidaţii pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă efectuează contravizita medicală şi susţin proba de verificare a cunoştinţelor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, fără evaluarea performanței fizice.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Nu se admit contestaţii

După examinarea medicală pe detaşamente de candidaţi, conform graficului de concurs, Comisia de contravizită medicală întocmeşte un proces-verbal în care se înscriu nominal candidaţii declaraţi ,,Inapt” şi motivele acestei hotărâri. Lista candidaţilor declaraţi ,,Inapt” se afişează zilnic la avizierul Academiei.

Candidaţii care poartă ochelari sunt obligaţi să se prezinte la contravizita medicală cu ochelarii. Nu se acceptă prezentarea la contravizita medicală cu lentile de contact. Nu se admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de contravizită.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Evaluarea fizică

Evaluarea performanței fizice se realizează numai pentru candidaţii care au promovat
contravizita medicală. Aprecierea candidaţilor se face prin acordarea calificativului ,,promovat” sau ,,nepromovat”. Pentru susţinerea probelor de evaluarea performanței fizice, candidaţii se vor prezenta la Academie cu echipamentul sportiv necesar. Nu se admite purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie.

La probele fizice se întocmesc borderouri, în care se consemnează rezultatele/performanţele
candidatului. În cazul nepromovării unei probe, candidatul semnează de luare la cunoştinţă. Dacă refuză să semneze, acest aspect se menţionează în borderou de către preşedintele Subcomisiei.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Candidaţii respinşi

Candidatului care nu promovează una dintre probele fizice i se consemnează rezultatul şi pe
legitimaţia de concurs, pe care se aplică ştampila cu menţiunea „Eliminat din concurs”, data şi semnătura Preşedintelui Subcomisiei de evaluare a performanței fizice, iar acesta nu mai poate participa la probele următoare.

Borderourile pentru probele fizice completate cu rezultatele candidaţilor şi semnăturile acestora
sunt semnate de către membrii subcomisiilor predate la finalul zilei Colectivului de informatică, care le publică pe site-ul Academiei iar ulterior sunt depuse la secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate de către preşedintele comisiei, pe bază de proces-verbal. Aceste documente au regimul actelor de evidenţă primară şi se păstrează în dosarul admiterii pe facultate.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Proba de evaluare a cunoştinţelor

A doua etapă a concursului de admitere este proba de evaluare a cunoştinţelor, care se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie. În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de capacitatea sălilor disponibile pentru concurs, facultăţile pot organiza susţinerea probei în una sau mai multe serii de concurs.

Astfel, proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative –
specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi constă în aplicarea unui Test-grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Testul grilă

Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin Cererea de
participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba rusă şi Limba spaniolă.

Testul-grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline
ale probei de concurs. Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline. Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Facultatea de Pompieri

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă
la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate.

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două discipline
ale probei de concurs. Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline. Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Facultatea de Arhivistică

Concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică se desfăşoară tot în două etape, care presupun examenul medical şi Evaluarea psihologică, la sediul Academiei de Poliţie. Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre acestea este eliminatorie.

Examinarea medicală se efectuează în ziua înscrierii candidatului în perioada de înscriere. Nu se admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de examinare medicală.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică se efectuează de către specialiştii desemnaţi de Centrul de Psihosociologie al M.A.I.

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine emis de către specialiştii desemnaţi se adresează Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne şi se depun la sediul Academiei, conform calendarului desfăşurării examenului de admitere la Facultatea de Arhivistică.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Arhivistică constă în aplicarea unui Test-grilă
la disciplina Istorie. Timpul alocat desfăşurării probei este de 90 de minute.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Calendarul examenelor

Pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice Adminstrative - specializarea "Drept", Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, perioada de concurs este 31.07- 24.08.2018.

- Înscrierea candidaţilor 31.07.2018 (Facultatea de Poliție și OSP – Frecvență redusă)- 01.08.2018 (celelalte facultăți), orele 08:00-16:00.

- Etapa I – eliminatorie 03.08.2018 -13.08.2018 – conform graficului

- Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli - 14.08.2018

- Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 16.08-19.08.2018, începând cu ora 09.00

- Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 20.08-21.08.2018

- Depunerea contestaţiilor la probele scrise 21.08-22.08.2018

- Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 23.08.2018

- Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă 24.08.2018.

Admitere Academia de Poliţie 2018. Program examen Facultatea de Pompieri

- Perioada de concurs: 01.08.07-24.08.2018

- Înscrierea candidaţilor 01.08.2018, orele 8:00-16:00

- Etapa I – eliminatorie 03.08-05.08.2018 – conform graficului

- Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli 08.08.2018

- Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise În intervalul 16.08 -19.08.2018, începând cu ora 09.00, conform graficului anunțat

- Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 20.08-21.08.2018

- Depunerea contestaţiilor la probele scrise 21.08-22.08.2018

- Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 23.08.2018

- Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă
24.08.2018

Admitere Academia de Poliţie 2018. Program examen Facultatea de Arhivistică

- Perioada de concurs: 31.07 – 23.08.2018

- Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 31.07 – 04.08.2018, orele 8:00-15:00

- Testarea psihologică 07.08.2018

- Afișarea rezultatelor la testarea psihologică 09.08.2018

- Depunerea contestațiilor la testarea psihologică 10.08.2018

- Soluționarea contestațiilor la testarea psihologică 13.08-14.08.2018

- Afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică 14.08.2018

- Afişarea listei candidaţilor declarați ”admis” pentru susţinerea probei scrise şi repartiţia acestora pe săli 14.08.2018.

- Susţinerea probei scrise (90 minute) 16.08-17.08.2018

- Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 20.08-21.08.2018

- Depunerea contestaţiilor la probele scrise 21.08-22.08.2018

- Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 23.08.2018

Admitere Academia de Poliţie 2018. Administraţie Publică

- Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - specializarea Administraţie Publică, forma de învăţământ cu frecvenţă. Perioada de concurs - 21.08-30.08.2018

- Înscrierea candidaţilor 21.08-27.08.2018, orele 8:00-15:00(Sâmbăta și Duminica, între orele 09-14)

- Aprecierea candidaţilor pe baza notelor înregistrate în actele/documentele depuse la dosarele de concurs 28.08.2018

- Afişarea rezultatelor 28.08.2018 – orele 14

- Depunerea contestaţiilor 28.08-29.08.2018 – orele 14

- Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 30.08.2018 – orele 15.

Pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice Administrative - specializarea "Drept", forma de învăţământ „la distanţă”, perioada de concurs este 04.09.-23.09.2018

- Înscrierea candidaţilor 04.09-18.09.2018, orele 800 -1500

- Susţinerea probelor scrise 21.09.2018

- Afişarea rezultatelor provizorii 22.09.2018

- Depunerea contestaţiilor 22.09.-23.09.2018

- Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 23.09.2018