Profesorii care vor să se angajeze pe o perioadă nedeterminată într-o școală susțin miercuri, 17 iulie, examenul de titularizare 2019. Proba scrisă începe la ora 10:00, iar profesorii au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele.

Dacă absolvenţii de liceu au scăpat de emoţii, astăzi a venit rândul profesorilor să fie testaţi. Peste 30.000 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine examenul de titularizare în 2019, deşi la nivel naţional sunt disponibile doar 4.319 de posturi precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Articolul continua dupa recomandari

Primele rezultate la titularizare 2019 vor fi afişate în 23 iulie.

În data de 15 iulie 2019, la avizierul centrului de concurs s-au afişat lista candidaților admiși pentru susținerea lucrării scrise, precum și repartizarea pe săli a candidaților, iar pe ușa fiecărei săli de concurs, s-au afişat tabele nominale cuprinzând candidații repartizați în săli și disciplina la care susțin proba scrisă în cadrul concursului, indiferent dacă aceștia sunt înscriși și în alte județe. Tabelele nominale conțin obligatoriu numărul de fișă și disciplina de concurs.

În fiecare sală de concurs se recomandă să fie repartizați candidați care susțin concursul la cel puțin două discipline diferite.

Titularizare 2019. Cum se desfăşoară proba scrisă

Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte în sălile de concurs se realizează de către președinte și secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnați de președintele comisiei din centrul de concurs, astfel încât la ora 10:00 acestea să se poată desface în prezența candidaților.

Lista candidaților admiși la proba scrisă

Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru.

Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge. Pe foaia tipizată, candidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit. 

Înscrierea numelui candidaților, numelui unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

Candidații și profesorii asistenți nu pot avea asupra lor, în sălile de concurs, cărți, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanță. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul și semnează de predare. Candidații, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

Candidații eliminați din concurs pentru Pagina 4 din 16 fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2019-2020.

Titularizare 2019. Note şi contestaţii

Rezultatele concursului se afișează la sediul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba scrisă și la inspectoratele școlare, la data prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare în termenul prevăzut de Calendar. În data de 17 iulie 2019, data la care se susține proba scrisă, în centrele de concurs, pe ușa fiecărei săli de concurs și la avizierul centrului de concurs se va afișa un anunț cu precizarea că în zilele de 23.07.2019, până la ora 21:00 și de 24.07.2019, până la ora 15:00, contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare.

În contestație candidatul precizează următoarele informații: județul, nr. și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 30 iulie 2019, conform Calendarului.

Caledar examen titularizare 2019

17 iulie 2019 - Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019 - Afișarea rezultatelor la titularizare 2019

23 – 24 iulie 2019 - Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019 - Afișarea rezultatelor finale la titularizare

Titularizare 2019. Repartizarea candidaţilor

31 iulie 2019 - Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

În urmă cu un an, potrivit rezultate titularizare 2018, procentul de promovare (rata notelor de 7 și peste 7) a examenului de titularizare, după soluționarea contestațiilor, a fost de 49,71, cu 2,32 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații.

Numărul mediilor de 10 a crescut în 2018, după contestații, la 124 – de la 121 înregistrate inițial.